مترجم سایت

مترجم سایت

تهران - شهریار-ابتدایی - سوالات مسابقه علمي چهارم ابتدايي

پايه چهارم                            

---------------------------- هديه هاي آسماني  ------------------                 

1ـ ربنا عليك توكلنا به معني

الف) خدايا تو پناه ما هستي                   ب) پروردگار ما تنها بر توانايي تو تكيه مي كنيم

ج) خدايا تنها بر تو توكل مي كنم             د) هيچكدام

2ـ اين جمله از كيست در نماز جماعت صف نمازگزاران مسلمانان ، مانند صف فرشتگان خداست .

الف) حضرت علي(ع)                                                          ب) امام صادق (ع)

ج) حضرت پيامبر(ص)                                                       د) امام حسين(ع)

3ـ دنباله ي اين شعر

آن مسجد قديمي در شهر ما چه زيباست

الف) من آمدم دوباره در كوچه هاي روشن            ب) با مسجد و دبستان با دسته دسته كودك

ج) دستم به دست بابا ، لبخند بر لب من               د) با گنبد قشنگش هم رنگ آسمانهاست

4ـ در نزدیکي مدينه به دنيا آمد پدر گرامي او امام جعفر صادق(ع) بود .

الف) امام موسي كاظم (ع)                                          ب) امام هادي(ع)

ج) امام رضا(ع)                                                          د) امام حسن(ع)

5ـ اين شعر در وصف كدامين امام سروده شده :

خوش به حال بچه آهويي كه تو                    توي صحرا ضامن او بوده اي

الف) امام علي (ع)                                                            ب) امام جواد(ع)

ج) امام رضا  (ع)                                                              د) امام علي نقي (ع)

---------------------------- رياضي  ---------------------------                 

1ـ دهگان هزار كدام عدد 6 مي باشد؟

56791                         613502               19640                     263045      

2ـ در عدد( 640725 ) ، 7 يعني:

7 ده تايي              7 هزارتايي                    7 صدتايي                    7 ده هزارتايي

3ـ برای رسم يك خط كافي است چند نقطه از آنرا داشته باشيم؟

يك نقطه                         دو نقطه                   سه نقطه               چهار نقطه

4ـ در شكل زير چند پاره خط مي بينيد؟

2 تا                            4 تا                          3 تا                            5 تا

5ـ مجموع پول سه نفر 5700 تومان است . اگر پول اولي 1460 تومان و پول دومي 2250 تومان باشد ، پول سومي چقدر است؟

1960                        1935                        1980                    1990

6ـ زاويه اي كه از زاويه ي راست بزرگتر باشد چه ناميده مي شود؟

تند                         باز                          قائمه                         نيم صفحه

7ـ كدام عدد در جاي خالي قرار مي گيرد؟       ...... -970 = (140 + 260 )- 970                                                                     

500                        600                             300                          400

8ـ يك خياط براي تهيه ي هر كت و شلوار 4 متر پارچه مصرف مي كند . او با 28 متر پارچه ، چند كت و شلوار مي تواند بدوزد؟

7                                   6                                   5                            8

9ـ‌ يك دقيقه برابر 60 ثانيه است ، 42 دقيقه برابر چند ثانيه است؟

2420                        2520                      2620                        2720

10ـ دو خط كه زاويه ي بين آنها راست باشد دو خط................ ناميده مي شود .

موازي                       راست                    عمود برهم                    هيچكدام

11ـ صدا در هر ثانيه مسافتي در حدود 340 متر طي مي كند . در يك دقیقه چه مسافتی را طی می کند؟

20300                    20400                        20500                       24100

12ـ هر چهار ضلعي كه فقط دو ضلع موازي داشته باشد ، چه نام دارد؟

مربع                           مستطيل                               لوزي                       ذوزنقه

 

13ـ دو خط كه فاصله آنها در همه جا يكسان باشد و هيچگاه يكديگر را قطع نمي كنند چه ناميده مي شوند؟

موازي                             عمود برهم                     راست                         خميده

14ـ در تقسيم مقابل خارج قسمت كدام عدد است؟

5                                     4                                  6                                 34

15ـ حسين 85 نهال پرتقال را در 5 رديف كاشت ، او در هر رديف چند نهال كاشته است؟

15                            16                                    19                                  17

----------------------------------جغرافيا---------------------------                  

1ـ دانش جغرافيا به ما كمك مي كند

الف) كوه يا جنگل ها را بشناسيم             ب) محيط زندگي خود و محيط هاي ديگر را بشناسيم

ج) شهر و روستا را بشناسيم                  د) هيچكدام

2ـ رشته كوه چيست؟

الف) قله               ب) بلندي              ج) كوه هاي متصل به هم            د) كوهپايه

3ـ در نقشه وسيع ترين ناحيه از نظر آب و هوايي

الف) گرم و خشك               ب) خزري             ج) كوهستاني            د) هيچكدام

-------------------------------- تاريخ   -----------------------------           

1ـ نخستين شهرها چگونه به وجود آمد؟

الف) داد و ستد مردم                                                       ب) مبادله ي كالا با كالا                                                                                                                                                    ج) پر جمعيت شدن روستاهاي كنار رودخانه ها                   د) مراقبت از كشتزارها

2ـ چه كساني حكومت اشكانيان را به وجود آوردند؟

الف) پارت ها به فرماندهي اشك                                     ب) جانشينان اسكندر(سلوكيان)

ج) مهرداد دوم                                                                   د) سورنا سردار ايران

 

 

3ـ يكي از علل عمده ي جنگ ايران با امپراطوران روم

الف) آب و هوايي ايران                               ب) علاقه ي امپراطوران روم به گرفتن ارمنستان

ج) وسعت ايران                                          د) براي شهر صد دروازه

4ـ يكي از شاهان قدرتمند ساساني كه امپراطور روم را اسير كرد

الف) خسرو انوشيروان                ب) اردشير                  ج) شاپور اول                   د) خسرو

-------------------------------- مدني    -----------------------------           

1ـ كودكاني كه از تربيت و محبت و اخلاق خوب بهره مند شوند در آينده

الف) افرادي زرنگ                                                        ب) افرادي ثروتمند

ج) افرادي با عقل و اراده                                              د) افرادي مفيد و وظيفه شناس

2ـ مردم در مسجد خدا را عبادت مي كنند و--------------.

الف) با اخلاق نيكو آشنا مي شوند                                ب) سخنراني ، دعا

ج) عزاداري و جشن هاي مربوط به عيدهاي مذهبي                د) همه ي موارد

3ـ بيشتر روستائيان به چه كارهايي مشغول اند؟

الف) باغداري                                                                   ب) كشاورزي

ج) دامپروری                                                               د) همه ی موارد  

---------------------------------علوم چهارم -----------------------------

1- واحد ساختمانی بدن موجودات زنده را چه می نامند؟

استخوان                        ماهیچه                                عصب                     سلول

2- در ساقه و برگ ، لوله های بسیار باریکی وجود دارد که آب را از ریشه به برگ می رسانند، این لوله هاچه نامیده می شوند؟

سبزینه                             ساقه                                آوند                   هیچکدام

 

 3- غذاسازی و تولید اکسیژن دو کار مهم کدام گروه از موجودات زیر است ؟

جانوران                        گیاهان                                حیوانات                هیچکدام

4- شخم زدن با تراکتور بهتر است زیرا :

عمق بهتری از خاک زیر و رو می شود                          نیروی انسانی هدر نمی رود

 کار در زمان کوتاهتر و با کیفیت بهتری انجام می شود                            هر سه مورد

5- درخت خرما به چه نوع آب و هوایی نیاز دارد ؟

گرم و خشک                  سرد کوهستانی                 معتدل و مرطوب              هیچکدام

6- آسکاریس جزء کدام گروه از کرمها است ؟

کرمهای لوله ای               کرمهای پهن                     کرمهای حلقوی             بند پایان

7- فراوان ترین جانوران روی زمین کدام گروه است ؟

حشرات                              کرمها                                بند پایان                  نرم تنان

8- محلول شکر در آب چه محلولی است ؟

مایع در مایع                  جامد در جامد                      گاز در مایع               جامد در مایع

9- چه اجسامی نور را بطور منظم بازتابش می کنند؟

اجسام زبر                   اجسام صاف وبراق                  اجسام تیره                 اجسام رنگی

10- کدامیک از موارد زیر رسانا است ؟

چوب خشک                            پاک کن                          پلاستیک                آب

   

-----------------------------------------بخوانیم و بنویسیم ----------------------------------

1- مخالف کلمه کوتاه کدام است ؟

دراز                          بلند                               کشیده                         کوچک

2- کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟

قدرتمند                      ثروتمند                            کمند                          زورمند

3- جمع صحیح کلمه (طفل ) کدام یک از موارد زیر است ؟

طفل ها                      طفلان                              طفیل                        اطفال

4- کدامیک از ضرب المثل های زیر بمعنای انجام ندادن کار است ؟

دم به تله ندادن                             پنبه از گوش در آوردن              

از کاری شانه خالی کردن                          هیچکدام

5- کدام مورد با بقیه ارتباط ندارد ؟

تاریک                          آبی                      سفید                        بنقش

6- چه کسی کاشف الکل است ؟

ابن سینا                      رازی                    جابربن حیان                          فردوسی

7- هم معنی کلمه (علم ) کدام یک از موارد زیر است ؟

عالم                         معلم                             تعلیم                              دانش

8- فعل مناسب عبارت ( محمد بر زمین ......) کدام است ؟

افتاده نبود                     نمی افتاده بود                       نیفتاده بود               افتادنی بود

9- هم خانواده کلمه ( شهادت ) کدامیک از این موارد است ؟

شهید                           شهامت                                 شهرت                  شجاعت

10- قید زمان در عبارت (پدر پولی را که دیشب کنار گذاشته بود،در دست داشت )کدام است ؟

پول                         گذاشته بود                                داشت                   دیشب

       

+ نوشته شده در  ساعت 15:45  توسط مفید آقااحمدی  |